ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ