ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ