മുടി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഷീറ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?